Ang dating biblia tagalog version

Ayon sa Roma 5:8, ipinakita ng Diyos ang pagmamahal niya sa atin sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang Anak. Sapagkat inihahayag ng Biblia na lahat ng tao ay makasalan.Ang ibig sabihin ng “magkasala” ay sumablay sa patatamaan.Upang maging katanggap tangap sa Diyos, dapat tayong maging kasing buti ng Diyos.Sa harap ng Diyos, tayong lahat ay nakatayong hubad, walang magagawa, at walang pagasa sa ating sariling kakayahan.

Ibig sabihin ang ating kasalanan ay naghiwalay sa atin sa Diyos na lubos agd kabanalan (matuwid at makatarungan) at ang Diyos ang dapat mag-husga sa makasalanang tao.Sinasabi ng mga talatang ito na binigyan tayo ng Diyos ng buhay na walang hanggan at ang buhay na ito ay nasa kanyang Anak, si Hesu Kristo.Ibig sabihin, ang paraan para makamtan ang buhay na walang hanggan ay sa pamamagitan ng pananahan ng Anak. Isaias 59:2 v Ang masasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos.Juan -18 v Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.17v Isinugo ng Diyos ang kanyang Anak, hindi upang hatulang maparusahan ang mga tao, kundi upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan niya.

Leave a Reply